Parenteel van Hendrik Jans Bakker


Harmen J. Bakker
X 
Baukjen Vonk
Jantje J. Bakker
X 
Jan Tuininga
Jantje J. Bakker
X 
Hamke Meyer
Grietje J. Bakker
X 
Jan Lienos
Akke J. Bakker
Jan Bakker
Roelofje Bakker
Hendrik J. Bakker
Jan H. Bakker
X 
Geesje J. ten Boom
Roelof Bakker
Anne Bakker
X 
Kornelia Buursma
Geeske Bakker
Hiltje Bakker
Jantje Bakker
Aukje Bakker
Harmen R. Bakker
X 
Maria Visser
Roelof Bakker
X 
Janke de Jong
Harmina Bakker
X 
Frederik de Leeuw
Gerrit Bakker
X 
Imkje Puite
Harmen Bakker
Durk Bakker
Theunis R. Bakker
X 
Hiltje G. van der Duim
Jan R. Bakker
Roelof Bakker
Mintze R. Bakker
X 
Antje van den Berg
Jantje R. Bakker
X 
Johannes W. Comello
Akke Bakker
Ybeltje Bakker
X 
Luite Welles
Roelof H. Bakker
X 
Geesje T. de Leeuw
Akke Bakker
X 
Roelof Wuite
Harmen H. Bakker
X 
Meintje de Leeuw
Ybeltje H. Bakker
Jan H. Bakker
X 
Trijntje de Jong
Theunis Bakker
Theunis Bakker
X 
Jacoba Krist
Jantje Bakker
Hendrik H. Bakker
X 
Antje de Leeuw
Harmen H. Bakker
X 
Annigje A. Otter
Harmen H. Bakker
X 
Jantje R. Petter
Hendrik J. Bakker
X 
Akke H. Slaaf
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 01-06-2018 20:06:26 door Cor Bakker
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1 ♂
Harmen Jans Bakker
*08-05-1857 Aengwirden
huwelijk 22-02-1879 in Aengwirden met
Baukjen Vonk
*±1853 Oudehorne
1.1.1.2 ♀
Jantje Jans Bakker
*04-10-1859 Aengwirden
huwelijk 13-11-1881 in Haskerland met
Jan Tuininga
*±1857 Joure
1.1.1.3 ♀
Jantje Jans Bakker
*21-03-1862 Aengwirden
huwelijk 27-05-1883 in Aengwirden met
Hamke Meyer
*±1858 Langezwaag
1.1.1.4 ♀
Grietje Jans Bakker
*10-09-1864 Aengwirden
huwelijk 29-05-1890 in Haskerland met
Jan Lienos
*±1863 Nijega
1.1.1.5 ♀
Akke Jans Bakker
*22-05-1867 Aengwirden
1.1.1.6 ♂
Jan Bakker
*01-10-1869 Leeuwarden
1.1.1.7 ♀
Roelofje Bakker
*21-08-1872 Utingeradeel
1.1.1.8 ♂
Hendrik Jans Bakker
leeftijd: 40 jaar
*11-09-1875 Aengwirden
23-02-1916 Leeuwarden
1.1.1 ♂
Jan Harmens Bakker
*22-01-1834 Aengwirden
huwelijk 08-03-1856 in Aengwirden met
Geesje Jans ten Boom
*±1834 Tjalleberd
1.1.2.1.1 ♂
Roelof Bakker
*20-10-1890 Aengwirden
1.1.2.1.2 ♂
Anne Bakker
*02-10-1892 Tjalleberd
huwelijk 26-05-1917 in Aengwirden met
Kornelia Buursma
*±1897 Terband
1.1.2.1.3 ♀
Geeske Bakker
*17-06-1895 Aengwirden
1.1.2.1.4 ♀
Hiltje Bakker
*09-10-1897 Aengwirden
1.1.2.1.5 ♀
Jantje Bakker
*06-02-1900 Aengwirden
1.1.2.1.6 ♀
Aukje Bakker
*24-03-1902 Aengwirden
1.1.2.1 ♂
Harmen Roelofs Bakker
*01-09-1862 Aengwirden
huwelijk 17-05-1890 in Aengwirden met
Maria Visser
*04-01-1867 Lippenhuizen
1.1.2.2.1 ♂
Roelof Bakker
leeftijd: 51 jaar
*25-01-1892 Tjalleberd (Aengwirden)
13-10-1943 Tijnje (Opsterland)
huwelijk 03-06-1920 in Opsterland met
Janke de Jong
leeftijd: 86 jaar
*31-03-1894 Mildam (Schoterland)
13-03-1981 Heerenveen
[]17-03-1981 Tijnje
1.1.2.2.2 ♀
Harmina Bakker
*05-09-1893 Opsterland
huwelijk 15-05-1919 met
Frederik de Leeuw
1.1.2.2.3 ♂
Gerrit Bakker
*03-07-1895 Opsterland
huwelijk 15-05-1919 in Opsterland met
Imkje Puite
*±1898 Terwispel
1.1.2.2.4 ♂
Harmen Bakker
leeftijd: 21 jaar
*25-09-1897 Opsterland
18-11-1918 Lochem
1.1.2.2.5 ♂
Durk Bakker
*01-03-1900 Opsterland
1.1.2.2 ♂
Theunis Roelof Bakker
*25-09-1864 Langezwaag
huwelijk 16-05-1891 in Aengwirden met
Hiltje Gerrits van der Duim
leeftijd: 36 jaar
*21-11-1863 Terwispel
14-04-1900 Opsterland
1.1.2.3 ♂
Jan Roelofs Bakker
*12-04-1867 Aengwirden
1.1.2.4.1 ♂
Roelof Bakker
*24-08-1895 Aengwirden
1.1.2.4 ♂
Mintze Roelofs Bakker
*13-11-1869 Aengwirden
huwelijk 12-05-1894 in Aengwirden met
Antje van den Berg
*22-10-1871 Terwispel
1.1.2.5 ♀
Jantje Roelofs Bakker
*26-10-1872 Aengwirden
huwelijk 18-05-1895 in Aengwirden met
Johannes Willems Comello
*13-05-1872 Tjalleberd
1.1.2.6 ♀
Akke Bakker
*14-11-1875 Aengwirden
1.1.2.7 ♀
Ybeltje Bakker
*14-11-1875 Aengwirden
huwelijk 13-10-1906 in Aengwirden met
Luite Welles
* Terwispel
1.1.2 ♂
Roelof Harmens Bakker
*25-11-1836 Tjalleberd
huwelijk 05-04-1862 in Aengwirden met
Geesje Theunis de Leeuw
*02-04-1835 Opsterland
1.1.3 ♀
Akke Bakker
*11-05-1839 Aengwirden
huwelijk 05-04-1862 in Aengwirden met
Roelof Wuite
leeftijd: 55 jaar
*15-03-1832 Aengwirden
27-10-1887 Aengwirden
1.1.4.1 ♂
Harmen Hendriks Bakker
*17-02-1869 Aengwirden
huwelijk 28-07-1900 in Aengwirden met
Meintje de Leeuw
*±1874 Terwispel
1.1.4.2 ♂
Ybeltje Hendriks Bakker
*17-11-1870 Aengwirden
1.1.4.3 ♂
Jan Hendriks Bakker
*22-08-1873 Aengwirden
huwelijk 16-11-1895 in Aengwirden met
Trijntje de Jong
*±1876 Langezwaag
1.1.4.4 ♂
Theunis Bakker
*01-06-1876 Aengwirden
1.1.4.5 ♂
Theunis Bakker
*21-11-1878 Aengwirden
huwelijk 04-09-1909 in Aengwirden met
Jacoba Krist
*±1883
1.1.4.6 ♂
Jantje Bakker
*06-09-1881 Aengwirden
1.1.4 ♂
Hendrik Harmens Bakker
*04-02-1842 Aengwirden
huwelijk 28-11-1868 in Aengwirden met
Antje de Leeuw
*±1840 Langezwaag
1.1.5 ♂
Harmen Harmens Bakker
leeftijd: 71 jaar
*20-04-1847 Aengwirden
08-04-1919 Leeuwarden
huwelijk 05-11-1872 in Aengwirden met
Annigje Alberts Otter
*±1851 Tjalleberd
1.1 ♂
Harmen Hendriks Bakker
*±1807 Luxwoude
huwelijk 29-09-1833 in Aengwirden met
Jantje Roelofs Petter
*±1809 Terband
1 ♂
Hendrik Jans Bakker
leeftijd: 85 of 86 jaar
*1770 Luxwoude
06-06-1856 Aengwirden
huwelijk met
Akke Harmens Slaaf
leeftijd: ± 64 jaar
*±1777 Luxwolde
23-01-1841 Aengwirden